top of page

Algemene voorwaarden voor de verlening van diensten
en Juridische kennisgeving/Privacybeleid


Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als het L.C.E.N., worden de gebruikers van de MH Administratief Assistent site op de hoogte gebracht van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

De verbinding met en het surfen op deze site door de Gebruiker impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van de wettelijke mededelingen, die op de site toegankelijk zijn onder de rubriek "Privacybeleid & RGPD".

 

1: DOEL

De hieronder beschreven algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van

 

Mayke HAMERLING E.I. "MH Administratief medewerkster

43, Rue du Barry, 31420 AURIGNAC

SIRET 913 355 756 00010 RM31     

 

en

 

van haar particuliere of professionele cliënt in het kader van de verkoop van de volgende diensten:

Administratieve bijstand (secretariaatswerkzaamheden, organisatie, enz.)

Commerciële bijstand (offertes, facturen, aanmaningen, direct mail, enz.)

Beheer van reizen

Creatie van websites, DTP, Facebookpagina, Instagram, communicatie, computergrafiek, enz.

 

2: LOCATIES

De in artikel 1 bedoelde diensten kunnen ter plaatse (bij de particulier thuis of in een bedrijf) of op afstand worden verleend, na overeenstemming tussen beide partijen.

Mayke HAMERLING kan haar diensten verrichten in de lokalen van de Cliënt. Het voor de uitvoering van de dienst benodigde materiaal moet ter beschikking van Mayke HAMERLING worden gesteld (computer, printer, telefoon, enz.). Reiskosten kunnen bijkomend in rekening worden gebracht. De diensten kunnen ook op afstand worden verricht (telewerken). In dat geval zullen de eventuele uitrustingskosten vooraf worden bepaald en in de offerte worden opgenomen. De plaats van uitvoering van de opdracht wordt vermeld in de prijsopgave en wordt in herinnering gebracht op de factuur die aan de Cliënt wordt toegezonden.

Indien een verandering van plaats extra kosten met zich meebrengt, met name voor verplaatsingen, maaltijden, enz. zullen deze aan de Cliënt worden doorberekend.

Elk begonnen uur zal volledig gefactureerd worden. In geval van reizen worden de reistijd en de kilometervergoeding gefactureerd volgens de geldende schaal 2020, die vanaf februari 2021 kan worden herzien (besluit van 26 februari 2020 - art. 1).

 

3: PLAATSING VAN BESTELLINGEN EN PRIJSOPGAVEN

Elke bestelling wordt voorafgegaan door een gratis en niet-bindende offerte, opgesteld door Mayke HAMERLING, op basis van de door de Cliënt verstrekte gegevens.

De door Mayke HAMERLING aan de Cliënt toegezonden offerte, per hand, per post of per e-mail, vermeldt in het bijzonder

- De aard van de gevraagde dienst

- de prijs van de dienst, gefactureerd hetzij per taak, hetzij forfaitair of per uur, op basis van het tarief dat van kracht is op de dag waarop de raming wordt opgesteld

- De datum van levering of uitvoering van de dienst

- De geldigheidsduur van de offerte

- De wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden

- Dat deze AV worden aangehecht.

 

Indien de aanvaarding van de offerte uitblijft, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om niet met de dienstverlening te beginnen.

Ten bewijze van het bestaan van deze aanvaarding van de offerte, aanvaardt de Cliënt de elektronische post, de kopie en de computerondersteuning als gelijkwaardig aan het origineel en als perfect bewijs te beschouwen.

Indien de Dienstverlener de Klant geen voorafgaande prijsopgave heeft toegezonden, worden de diensten gefactureerd volgens het basistarief dat gewoonlijk door de Dienstverlener wordt toegepast (zie artikel 5).

 

4: UITVOERING

Mayke HAMERLING verbindt zich ertoe de door de Cliënt gevraagde prestaties te leveren en de documenten en de voor rekening van de Cliënt uitgevoerde werkzaamheden terug te bezorgen op één van de verschillende manieren die bij de aanvaarding van de offerte werden gekozen: overhandiging, e-mail, post of koerier (verzendingskosten ten laste van de Cliënt).

De verkoop van diensten komt pas tot stand na aanvaarding van een offerte en van deze algemene verkoopvoorwaarden door de klant.

 

De door de cliënt gevraagde diensten zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst door Mayke HAMERLING van de ondertekende offerte en het verschuldigde voorschot (zie artikel "Betaling").

 

De klant is verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van de dienst. De drukprojecten zullen door de klant gevalideerd worden door de verzending van een drukopdracht die aan Mayke HAMERLING teruggestuurd moet worden met de vermelding "goed voor druk", wat beschouwd wordt als conform en definitieve aanvaarding door de klant.

 

Bij gebreke van uitdrukkelijk voorbehoud of klachten van de klant bij de ontvangst van de diensten, worden deze geacht te beantwoorden aan de bestelling, zowel wat de kwaliteit als de kwantiteit betreft.

Mayke HAMERLING zal zo spoedig mogelijk en op eigen kosten de geleverde diensten waarvan het gebrek aan overeenstemming door de klant naar behoren werd aangetoond, herstellen.


In de mate van het mogelijke zal Mayke HAMERLING rekening houden met de door de klant gevraagde wijzigingen van de bestelling op voorwaarde dat deze schriftelijk (per e-mail of per post) worden meegedeeld ten minste 2 dagen voor de datum voorzien voor de uitvoering van de prestaties en na de ondertekening van een nieuwe prijsopgave en eventuele prijsaanpassing.

 

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan, om welke reden dan ook behalve overmacht, zal het bij de bestelling gestorte voorschot, zoals bepaald in het artikel "Betaling" van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, automatisch verworven zijn door Mayke HAMERLING en geen aanleiding kunnen geven tot enige terugbetaling.

 

5: LEVERING

Onder voorbehoud van de mogelijke ontvangst van de documenten en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst, verbindt Mayke HAMERLING zich ertoe de leveringstermijn die aan de Cliënt op de offerte is aangekondigd, na te leven.

 

Gerechtvaardigde overschrijdingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de order of vertragingsboetes.

 

Mayke HAMERLING behoudt zich het recht voor om, na de Cliënt te hebben ingelicht, de op de initiële orderbevestiging van de Cliënt vermelde levertermijn niet te respecteren indien de Cliënt taken wijzigt of toevoegt nadat de offerte door de Dienstverlener werd opgesteld.

 

De leveringsdatum kan worden verschoven indien de werklast van Mayke HAMERLING is gewijzigd tussen de datum van indiening van de offerte en de validatie ervan. De dienstverlener zal de klant zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen.

 

Levering geschiedt:

 - hetzij door de documenten betreffende de dienst rechtstreeks aan de cliënt te overhandigen

 - of door een brief of e-mail te sturen naar de klant ter attentie van

 - of op de door de koper op de offerte aangegeven plaats via een postbrief of vervoerder.

 

*Onder voorbehoud van de ontvangst van de aanbetaling en de betaling van eerdere diensten.

 

De bij de bestelling door de klant opgegeven termijnen voor levering per post worden slechts als aanwijzing opgegeven en worden niet gegarandeerd, voor zover zij niet van Mayke HAMERLING, maar van de door de klant gekozen vervoerder afhangen.

Bijgevolg kan vertraging in de levering van het werk geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling of betaling van schadevergoeding aan de klant. De in aanmerking te nemen datum is hetzij de datum van het poststempel, hetzij de datum van afgifte aan de vervoerders.

De keuze van het vervoer per post en de daaraan verbonden risico's zijn volledig ten laste van de klant, ook in geval van vermissing of beschadiging van het pakket tijdens de postbezorging.

 

6 : BETALING

 

6.1 Tarieven

De door de cliënt gevraagde diensten zullen het voorwerp uitmaken van een bestek opgesteld door Mayke HAMERLING en geldig voor één maand. Alle bestellingen zijn slechts geregistreerd vanaf de datum waarop de offerte en deze ondertekende verkoopsvoorwaarden door Mayke HAMERLING zijn ontvangen.

 

De prijzen van de verkochte diensten zijn die welke gelden op de dag waarop de offerte wordt ondertekend. Zij worden uitgedrukt in euro en berekend exclusief belasting. (BTW niet van toepassing, artikel 293B van het C.G.I.).

 

Bijgevolg kunnen zij worden verhoogd met de kosten die nodig zijn om de dienst te verrichten. Mayke HAMERLING behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen. Zij verbindt zich er evenwel toe de bestelde diensten te factureren tegen de prijzen die bij de ondertekening van de offerte zijn aangegeven.

 

De door Mayke HAMERLING gemaakte leveringskosten zullen aan de klant worden doorgerekend volgens het geldende tarief van het postkantoor of de gekozen transportfirma.

 

In geval van een dringend verzoek stemt de Cliënt in met de betaling van de extra gemaakte kosten (toeslag uurtarief):

- s Avonds na 18 uur, op zaterdag of dringende leveringen overdag: +25%.

- Zon- en feestdagen: + 50 %.

6.2 Kortingen en verlagingen

De opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele kortingen en reducties die Mayke HAMERLING kan verlenen op grond van haar resultaten of de overname van de verantwoordelijkheid door de cliënt voor bepaalde diensten.

 

Elke beslissing tot toekenning van een korting, vermindering of toepassing van degressieve tarieven, volgens een percentage of een vaste prijs, blijft ter uitsluitende beoordeling van Mayke HAMERLING en enkel voor de dienst die het voorwerp ervan uitmaakt. Eventuele aan de Cliënt toegekende kortingen of rabatten scheppen op geen enkele wijze een verworven recht voor latere diensten.

 

 6.3 Betaling

Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling.

 

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de prijzen betaalbaar aan Mayke HAMERLING bij ontvangst van de factuur en ten laatste binnen de 7 dagen na uitgifte van de factuur via bankoverschrijving of ALLEEN contant.

 

Mayke HAMERLING zal haar diensten (zie artikel 3) pas beginnen te verlenen na ontvangst van :

- de ondertekende raming, voorafgegaan door de woorden "goed voor akkoord".

- de algemene verkoopvoorwaarden, ondertekend en voorzien van de vermelding "gelezen en goedgekeurd

- een bankoverschrijving ter hoogte van het voorschot van 50% als vaste reservering

- na ontvangst van de aanbetaling.

 

Betaling per cheque wordt niet aanvaard.

 

Voor particulieren wordt de betaling van de dienst gevraagd op de dag van de dienst, of bij levering van het voltooide werk, indien van toepassing.

 

De aankoop van drukwerk (visitekaartjes, flyers, enz.), beelden of abonnementen, in voorkomend geval, dient volledig vooraf te worden betaald alvorens de bestellingen worden gevalideerd.

 

 6.4 Betalingsachterstand

In geval van niet-betaling van het geheel of een gedeelte van de diensten, behoudt Mayke HAMERLING zich het recht voor om de dienst te onderbreken totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

De koper zal Mayke HAMERLING boetes voor laattijdige betaling betalen, berekend op basis van het wettelijke tarief dat van toepassing is op de dag van de levering van de dienst. Vanaf 1 januari 2016 zal de wettelijke rentevoet om de 6 maanden worden herzien (ordonnantie nr. 2014-947 van 20 augustus 2014).

 

Deze boete wordt berekend over het nog verschuldigde bedrag en loopt vanaf de vervaldag van de prijs zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Zij lopen van rechtswege vanaf de dag volgend op de betalingsdatum vermeld op de factuur of, bij gebreke daarvan, vanaf de 31e dag volgend op de datum van uitvoering van de gevraagde dienst.

 

De boetes voor te late betaling zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag per maand vertraging. Het bedrag van de forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten als bedoeld in artikel L. 441-6, twaalfde alinea, I, wordt vastgesteld op 40 euro; het is van rechtswege en zonder enige formaliteit verschuldigd door de beroepsbeoefenaar die in een situatie van vertraging verkeert.

 

In dit verband behoudt Mayke HAMERLING zich het recht voor om, indien de koper onder curatele of in vereffening is gesteld, in het kader van de collectieve procedure de verkochte en onbetaald gebleven goederen op te eisen.

 

6.5 Annulerîngsclausulé

Indien de klant de resterende verschuldigde sommen niet betaald heeft binnen de vijftien dagen na de toepassing van het beding "Laattijdige betaling", zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn en kan Mayke HAMERLING gerechtigd zijn tot het toekennen van een schadevergoeding.

 

 6.5 Herroepingsrecht

De klant beschikt over een herroepingsrecht van 7 dagen, dat ingaat op de werkdag na ontvangst van de ondertekende offerte. Het herroepingsrecht is uitgesloten in gevallen waarin :

- De uitvoering van de dienst moet voltooid zijn vóór het einde van de periode van 7 dagen

- De klant wil onmiddellijk met het project beginnen. In dit geval dienen partijen dit vooraf op de prijsopgave te bedingen of dient de opdrachtgever Mayke HAMERLING hiervan per post of per e-mail op de hoogte te stellen.

Bij de uitvoering van de dienst stemt de Cliënt ermee in dat de uitvoering van de dienst geen aanleiding kan geven tot de uitoefening van een herroepingsrecht. De dienst wordt geacht te zijn verricht zodra de factuur is betaald. De Cliënt kan klachten indienen over de dienstverlening van Mayke HAMERLING met betrekking tot de uitvoering van de dienst. Elke klacht of betwisting vanwege de klant moet op straffe van verval uiterlijk 7 dagen na het evenement in het bezit zijn van Mayke HAMERLING.


7: VERTROUWELIJKHEID

Elke partij verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle gegevens, inlichtingen en documenten betreffende de andere partij, van welke aard ook, waarvan zij in de loop van dit contract kennis zou kunnen krijgen. Elk door de cliënt toevertrouwd document dat inherent is aan de opdracht, wordt vernietigd indien het in digitaal formaat is, of aan de cliënt terugbezorgd indien het op papier is, tenzij de cliënt schriftelijk anders verzoekt voor eventueel toekomstig gebruik.

 

Mayke HAMERLING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderschepping of verduistering van informatie tijdens gegevensoverdracht, in het bijzonder via het Internet. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om Mayke HAMERLING vóór of op het ogenblik van de bestelling in kennis te stellen van de wijze van overdracht die hij/zij wenst toegepast te zien teneinde de vertrouwelijkheid van eventuele gevoelige informatie te waarborgen.

 

Er wordt geen informatie doorgegeven of verkocht aan derden, behalve om een reden die wettelijk bindend is voor Mayke HAMERLING.

 

8: OVERMACHT

Mayke HAMERLING kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van één van haar verplichtingen zoals beschreven in deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijten is aan een geval van overmacht. In dit verband wordt onder overmacht verstaan elke van buiten komende, onvoorzienbare en onbedwingbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Zo is Mayke HAMERLING in het bijzonder niet aansprakelijk in geval van ongeval, brand, overstroming, onderbreking van de toevoer van energie, grondstoffen of materiaal, of in geval van overmacht: arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte, gehele of gedeeltelijke stakingen, autopech, enz. van welke aard ook, die de goede werking van de activiteiten van Mayke HAMERLING belemmeren, zoals transportstakingen, stakingen bij de postdiensten, stakingen bij energieleveranciers, telecommunicatiestakingen, enz. Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering door Mayke HAMERLING van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de offerte, de order of deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt opgeschort.

 

9: SAMENWERKING

De opdrachtgever zal Mayke HAMERLING alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de in de offerte aanvaarde diensten. De toegezonden documenten moeten leesbaar zijn. Elke nalatigheid van de klant zal leiden tot een vertraging in de levering of een annulering van de bestelling.

 

Mayke HAMERLING kan haar diensten aanvangen zonder het bestek te hebben ontvangen, zodra het voorschot is betaald, de offerte en de algemene verkoopsvoorwaarden aan Mayke HAMERLING gedateerd en ondertekend zijn teruggezonden met de woorden "gelezen en goedgekeurd" en "goed voor akkoord". Indien de opdrachtgever het bestek echter niet binnen de 7 dagen na aanvaarding van de offerte aan Mayke HAMERLING heeft teruggezonden, kan de opdrachtgever in geen geval aan Mayke HAMERLING terugkomen indien het eindresultaat niet beantwoordt aan zijn verwachtingen en indien het op de offerte vermelde aantal voorstellen is gedaan. Indien de Cliënt een nieuw voorstel wenst te doen, zal dit het voorwerp uitmaken van een nieuwe prijsopgave in aanvulling op de oorspronkelijke prijsopgave en zal er geen terugbetaling zijn op de oorspronkelijk ondertekende prijsopgave.

 

Indien de Cliënt een bestelling annuleert voor een dienst die niet wordt uitgevoerd, zullen hem geen kosten worden aangerekend. Let op: als er een borgsom is betaald, wordt deze niet geretourneerd.

In geval van annulering van een lopende bestelling door de cliënt, om welke reden dan ook, verbindt de cliënt zich ertoe het volledige bedrag van de reeds geleverde dienst te betalen. Deze annulering dient door de klant schriftelijk bevestigd te worden aan Mayke HAMERLING.

 

10: VERANTWOORDELIJKHEID

Mayke HAMERLING zal alle haar ten dienste staande middelen aanwenden voor de zorg en de bewaring van de computerbestanden en andere documenten die haar door de cliënt in het kader van de uitvoering van de dienst zijn toevertrouwd. Gezien de risico's op schade die dit soort steun met zich meebrengt, is het echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om zich met alle middelen die hem ter beschikking staan te beschermen.

 

Mayke HAMERLING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten veroorzaakt door een gebrek aan informatie of door foutieve gegevens; evenmin kan zij aansprakelijk worden gesteld voor incompatibiliteiten te wijten aan softwareversies of besturingssystemen die door de Klant worden gebruikt.

 

De klant stemt ermee in dat, ongeacht de gronden van de vordering en de gevolgde procedure om deze in te stellen, de eventuele aansprakelijkheid van Mayke HAMERLING voor de uitvoering van de verplichtingen uit de order beperkt zal zijn tot een bedrag dat niet hoger is dan het totale bedrag dat daadwerkelijk door de klant betaald werd voor de door Mayke HAMERLING geleverde prestaties.

 

De Cliënt stemt ermee in dat Mayke HAMERLING niet aansprakelijk is voor winstderving, bedrijfsonderbreking, door de Cliënt geleden schade, vorderingen of eisen die tegen de Cliënt zijn ingesteld door een derde partij of een andere partij.

11: INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders is overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, blijft elk document dat is geschreven voor gebruik door de cliënt, eigendom van Mayke HAMERLING totdat het volledige bedrag van de facturen met betrekking tot de levering van diensten is betaald.

Mayke HAMERLING behoudt zich de eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op modellen, brieven, tabellen, andere werken die (zelfs op verzoek van de cliënt) ten behoeve van de dienstverlening aan de cliënt zijn vervaardigd.

 

Alle grafische creaties zijn onderworpen aan de rechten van hun auteur en zullen het voorwerp uitmaken van een overdracht van exploitatierechten voor een beperkte duur overeenkomstig artikel L.131-3 al.1 van de code de la propriété intellectuelle. Het is de opdrachtgever derhalve verboden de bedoelde modellen, brieven, tabellen of andere uitgevoerde werken te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mayke HAMERLING, waarbij deze toestemming afhankelijk kan worden gesteld van een financiële tegenprestatie.

 

12: GEGEVENSVERWERKING EN VRIJHEDEN

In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, wordt eraan herinnerd dat de nominatieve gegevens die aan de klant worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en bestemd zijn voor intern gebruik door Mayke HAMERLING. De klant beschikt dus over het recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot alle hem betreffende informatie, binnen de door de geldende wet- en regelgeving gestelde termijnen.

 

Mayke HAMERLING kan in haar commerciële communicatiemiddelen (website, sociale netwerken, etc.) anoniem verwijzen naar de Cliënt of naar de diensten die voor rekening van de Cliënt worden geleverd.

 

13: RECHT EN BEVOEGDHEID

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen die ermee verband houden, worden beheerst door het Franse recht. Ze zijn in het Frans geschreven. Ingeval zij in een of meer talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd. Bij gebrek aan minnelijke schikking, zal elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de contractuele relaties tussen Mayke HAMERLING en de klant tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de Rechtbank van Koophandel van Toulouse, zelfs in geval van meerdere verweerders of een beroep op garantie.

 

In geval van een geschil tussen het bedrijf en een particulier voor niet-beroepsmatige doeleinden, en in overeenstemming met artikel L612-1 van het Wetboek van Consumentenrecht, heeft de consument het recht om gratis een beroep te doen op een bemiddelaar. De verwijzing naar de bemiddelaar is gratis. De consument moet echter bewijzen dat hij vooraf schriftelijk heeft geprobeerd zijn geschil met de verkoper buitengerechtelijk op te lossen.

 

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden worden uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de klant, die verklaart er ten volle kennis van te hebben genomen, en aldus afziet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, en in het bijzonder op zijn eigen Algemene Aankoopvoorwaarden, die onafdwingbaar zullen zijn tegenover Mayke HAMERLING, ongeacht het tijdstip waarop hij er kennis van zou hebben genomen.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN

REALISATIE VAN EEN WEBSITE

14: DOEL

De huidige bijzondere voorwaarden bepalen :

De voorwaarden waaronder Mayke HAMERLING, voor gebruikers, natuurlijke of rechtspersonen, (hierna te noemen "de Cliënt"), internetsites of enig ander element die bestemd zijn om aan een beperkt of een groot publiek ter beschikking te worden gesteld en die gebaseerd zijn op de technologieën voor gegevensoverdracht van onderling verbonden netwerken (hierna te noemen "de Dienst"), ontwerpt en implementeert

 

De voorwaarden waaronder een Klant de Dienst mag gebruiken. Het gebruik van de Dienst, in welke vorm dan ook (internetsite, intranetsite, extranet, banners, applicaties, enz.) impliceert de aanvaarding door de Klant van het geheel van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden.

 

15 : INHOUD

De tarieven vermeld voor onze formules zijn (tenzij anders overeengekomen) zonder inhoud, de Klant moet de redactionele inhoud en het beeldmateriaal leveren voor de creatie van de website. In het bijzonder moeten de tekstinhoud en de afbeeldingen (foto's, illustraties) op een digitale drager (cd-rom, usb, e-mail, enz.) aan Mayke HAMERLING worden verstrekt. Mayke HAMERLING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard van de inhoud.

 

In het geval dat Mayke HAMERLING door de Cliënt wordt belast met het redactionele gedeelte van de website en/of het nemen van foto's, zal de betaling van de eindfactuur worden beschouwd als validatie door de Cliënt van de algemene inhoud van de website. Mayke HAMERLING kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard van de inhoud.

 

Mayke HAMERLING behoudt zich het recht voor om buitensporige, lasterlijke en/of illegale inhoud op een website te weigeren. In het geval van een website die door de Cliënt kan worden beheerd, behoudt Mayke HAMERLING zich het recht voor om inhoud van dezelfde aard te verwijderen of te wijzigen en kan Mayke HAMERLING niet verantwoordelijk worden gesteld voor inhoud die door de Cliënt op het internet wordt geplaatst.

 

16 - INTELLECTUELE EN ARTISTIEKE EIGENDOM

Elk ander gebruik of exploitatie van de Dienst dan voorzien in de bestelling moet het voorwerp uitmaken van een specifieke overeenkomst.

 

Geen enkel ander exploitatierecht dan datgene voorzien in de bestelling wordt aan de Klant overgedragen door de werking van deze voorwaarden.

 

Mayke HAMERLING kan op de site van de Klant de woorden "Site gecreëerd door Mayke HAMERLING" of andere woorden die overeenstemmen met de creatie van de Dienst (artikel L121-1 van de Code de la Propriété Intellectuelle) vermelden.

17: DOMEINNAMEN

Mayke HAMERLING biedt aan om de beschikbaarheid van domeinnamen in .com .net .org, .fr, .eu, enz. na te gaan. Mayke HAMERLING zal echter enkel aanbieden om een domeinnaam te reserveren voor een nieuwe Klant als onderdeel van een pakket dat ook andere diensten omvat (creatie van een site of hosting). Aangezien Mayke HAMERLING geen "registrar" is, behoudt zij zich het recht voor om de reservering van een domeinnaam te weigeren indien deze reservering het enige bestanddeel van een bestelling vormt.

 

Voor een domeinnaam met extensie .com, .net, .org, .fr, .eu, enz. moet het bedrijf of de persoon die een domeinnaam wenst te verwerven, documenten voorleggen waaruit blijkt dat de gewenste domeinnaam overeenstemt met zijn merknaam of handelsnaam. In het geval van handelsmerken zal ook een document van registratie bij het INPI vereist zijn.

 

Wanneer Mayke HAMERLING een domeinnaam reserveert voor een Klant, doet zij dit in naam van de Klant en treedt zij op als administratief, facturatie en/of technisch contact. De Klant kan op elk ogenblik, op verzoek, vragen om te worden aangeduid als de facturerende, administratieve en/of technische contactpersoon. De cliënt kan tevens Mayke HAMERLING verzoeken om een wijziging van de delegatie van de genoemde domeinnaam naar de registrar van zijn keuze, onder voorbehoud van kosten in verband met deze overdracht, die verschillen afhankelijk van de gekozen registrar.

 

Mayke HAMERLING verstrekt geen domeinnamen of hosting voor websites. De klant is als enige verantwoordelijk voor het reserveren van een domeinnaam en het afsluiten van een abonnement bij een hostingprovider van zijn keuze. De klant moet Mayke HAMERLING echter de aansluitingsgegevens verschaffen om de diensten voor zijn website te kunnen uitvoeren. Mayke HAMERLING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit de aankoop en/of reservatie van de domeinnaam en/of storingen van het hostingbedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om deze geschillen op te lossen met de dienstverlener die hij heeft gekozen.

18: VERWIJZING / INDEXERING VAN DE SITE

De "referencing" formules of de formules die een "referencing" deel bevatten zullen het voorwerp uitmaken van een voorlegging door Mayke HAMERLING aan de zoekmachines en directories. De resultaten met betrekking tot de "zichtbaarheid" van de site (positie, kwaliteit van de indexering) vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de zoekmachines en de webdirectories.

 

19: DE GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MAYKE HAMERLING

Mayke HAMERLING verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de kwaliteit en de duurzaamheid van de Dienst te waarborgen. Bijgevolg is Mayke HAMERLING gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis, die de Cliënt uitdrukkelijk aanvaardt onder de voorwaarden van deze bijzondere voorwaarden.

 

Indien de Klant binnen 7 dagen na levering van de Dienst aan de Klant een technische fout met betrekking tot de creatie van de Dienst door Mayke HAMERLING tegenkomt, kan de Klant een e-mail sturen naar mh.assistadm@yahoo.com. Mayke HAMERLING verbindt zich ertoe aan de klant te antwoorden door binnen de 96 werkuren een verklaring en een termijn voor rechtzetting te geven. Indien de Klant na de periode van 7 dagen volgend op de levering van de Dienst aan de Klant, wenst dat Mayke HAMERLING het onderhoud van zijn Dienst beheert, dient de Klant een onderhoudscontract af te sluiten tegen het tarief dat van kracht is op het moment van de inschrijving.

 

Mayke HAMERLING wijst alle aansprakelijkheid af in geval van gebruik van de Dienst dat niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden. Evenzo kan Mayke HAMERLING niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-uitvoering zoals bepaald in deze Voorwaarden indien de oorzaak van de vertraging en/of niet-uitvoering voortvloeit hetzij uit een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, hetzij uit een gebeurtenis die buiten haar macht ligt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onderbreking van de Dienst als gevolg van het falen van het telecommunicatienetwerk, de apparatuur van de Klant en/of die van de gebruikers. In geval van een onderbreking van de Dienst wegens overmacht of uitzonderlijk onderhoud van meer dan dertig dagen, kunnen de Klant en/of Mayke HAMERLING dit Contract beëindigen door aan de andere partij een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen waarin deze beëindiging wordt gemeld.

 

Mayke HAMERLING wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onderbreking van de Dienst voor onderhouds- en/of verbeteringswerkzaamheden, met dien verstande dat Mayke HAMERLING haar best zal doen om deze onderbrekingen zoveel mogelijk te beperken.

In geen geval kan Mayke HAMERLING aansprakelijk worden gesteld voor winstderving en/of verlies van gegevens en/of de kosten voor het aanschaffen van vervangende producten en/of diensten.

 

In het algemeen geeft Mayke HAMERLING geen enkele garantie met betrekking tot, in het bijzonder, het vermogen van de Dienst om te voldoen aan de specifieke behoeften of verwachtingen van de Cliënt die niet uitdrukkelijk zijn voorzien onder de voorwaarden van deze voorwaarden of de specifieke behoeften en/of verwachtingen van gebruikers.

 

Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Mayke HAMERLING niet hoger zijn dan het bedrag van de vergoeding die Mayke HAMERLING heeft ontvangen voor het tot stand brengen van de aan Cliënt verleende Dienst.

 

20: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CLIËNT

De Klant zal Mayke HAMERLING binnen een termijn van maximaal 15 dagen de elementen verschaffen die nodig zijn om de Dienst te creëren. Bij niet-naleving van deze termijn kan Mayke HAMERLING van rechtswege het contract met de Cliënt beëindigen en aan de Cliënt een schadevergoeding factureren voor de reeds uitgevoerde werken of creaties en/of voor de bedragen die bij derden werden opgelopen.

 

De Cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe, op straffe van opzegging, deze Algemene Voorwaarden na te leven, alsook de bijlagen ervan, en in het bijzonder

Om contact op te nemen met de daartoe gemachtigde organisaties, zoals, maar niet beperkt tot, SACEM, SESAM, SCPP, SPPF, ADAMI, SPEDIDAM of INPI, om ervoor te zorgen dat de rechten van derden worden geëerbiedigd.

Geen inhoud te publiceren, te verspreiden of anderszins te publiceren die verband kan houden met computerpiraterij en in het bijzonder, zonder dat deze lijst beperkend is, met inbegrip van het aanzetten tot piraterij en/of het aanbieden van illegale software of het toestaan van frauduleus gebruik van software en/of inhoud die op het internet circuleert of het aanbieden van virussen of andere en/of Trojaanse paarden.

 

De Klant blijft, in zijn hoedanigheid van uitgever van zijn Content en/of Services Site, als enige verantwoordelijk voor de redactionele inhoud ervan. Evenzo is hij als enige verantwoordelijk voor alle elementen die op zijn Inhoud en/of Diensten Site verschijnen.

 

De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en, indien van toepassing, de schade en nadelen die hij of zijn werknemers aan Mayke HAMERLING, aan een en/of andere Cliënten van Mayke HAMERLING en/of aan derden kan berokkenen als gevolg van het gebruik van de Dienst of het niet naleven van deze Voorwaarden.

De Klant, in zijn hoedanigheid van uitgever van zijn Site met Inhoud en/of Diensten, zal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elke verklaring, aanvraag tot toelating, al dan niet voorafgaand, die noodzakelijk is voor de werking van zijn site, alsook voor de uitvoering van onderhavig Contract.

 

De Klant verbindt zich ertoe op zijn Site van Inhoud en/of Diensten zijn naam en contactgegevens, alsook de naam en de contactgegevens van de redacteur van deze site te vermelden.

 

De naam en de contactgegevens van de door de Cliënt aangewezen beheerder zijn die van de persoon die de bestelling voor rekening van de Cliënt heeft geplaatst. Het staat de Klant vrij om de aangewezen beheerder naar eigen goeddunken te wijzigen en hij verbindt zich ertoe de naam en de contactgegevens van de nieuwe aangewezen beheerder onverwijld mee te delen.

 

HOSTING EN DOMEINNAMEN

 

21: DOEL

De huidige bijzondere voorwaarden bepalen :

De voorwaarden waaronder Mayke HAMERLING de registratie van domeinnamen bij een registrar en/of de hosting van websites bij professionele hosts (hierna genoemd "de Dienst") voor gebruikers, natuurlijke of rechtspersonen (hierna genoemd "de internetgebruiker") op zich neemt, ongeacht of het gaat om .com-, .net-, .org-, .fr-, .eu-domeinnamen of Website Formules met betrekking tot hosting

De voorwaarden waaronder een internetgebruiker de Dienst mag gebruiken. Het gebruik van de Dienst, in welke vorm dan ook (traditioneel abonnement, promotioneel abonnement, proefabonnement, enz.) impliceert de aanvaarding door de Internetgebruiker van al deze voorwaarden en de algemene voorwaarden.

 

22: BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De dienst waarop dit contract betrekking heeft, bestaat uit de terbeschikkingstelling van schijfruimte op de server van de hostingprovider voor de permanente hosting van alle bestanden die samen de website van de internetgebruiker vormen.

De toegang tot deze eindapparatuur door de computer(s) van de internetgebruiker geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, via het telefoonnet. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de nodige apparatuur (hardware, software, modem, telefoon, enz.) aan te schaffen om toegang te krijgen tot zijn of haar domein dat door de provider wordt gehost. Alle kosten die, direct of indirect, worden gemaakt om toegang te krijgen tot de server van de hostingprovider zijn uitsluitend voor rekening van de internetgebruiker.

22: BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De dienst waarop dit contract betrekking heeft, bestaat uit de terbeschikkingstelling van schijfruimte op de server van de hostingprovider voor de permanente hosting van alle bestanden die samen de website van de internetgebruiker vormen.

De toegang tot deze eindapparatuur door de computer(s) van de internetgebruiker geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, via het telefoonnet. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de nodige apparatuur (hardware, software, modem, telefoon, enz.) aan te schaffen om toegang te krijgen tot zijn of haar domein dat door de provider wordt gehost. Alle kosten die, direct of indirect, worden gemaakt om toegang te krijgen tot de server van de hostingprovider zijn uitsluitend voor rekening van de internetgebruiker.

 

23: REGISTRATIE VAN DOMEINNAMEN IN .COM, .NET, .ORG, .EU OF .FR

Wanneer wij domeinnamen voor de internetgebruiker registreren in het kader van onze commerciële aanbiedingen, kunnen wij niet nagaan of de namen die de internetgebruiker wenst te registreren of het gebruik dat de internetgebruiker ervan wenst te maken, niet in strijd zijn met de wettelijke rechten van andere potentiële gebruikers of met de vigerende wetgeving. Daarom dringen wij er bij de internetgebruiker op aan zorgvuldig na te gaan of de domeinnaam die hij/zij gaat gebruiken geen klachten van andere gebruikers zal uitlokken; indien nodig raden wij de internetgebruiker aan advies in te winnen bij een juridisch adviseur die in dit soort zaken gespecialiseerd is. De internetgebruiker moet er met name voor zorgen dat de domeinnaam die hij of zij overweegt te registreren, niet reeds wordt gebruikt door een geregistreerd handelsmerk of niet exact overeenstemt met de naam van een commercieel bedrijf. Hij moet zich ervan bewust zijn dat een rechterlijke beslissing hem kan verplichten het gebruik van een domeinnaam te staken of het gebruik ervan over te dragen aan de rechtspersoon of natuurlijke persoon die als houder van alle rechten wordt erkend.

 

In alle gevallen kan Mayke HAMERLING niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van een betwiste domeinnaam, en de internetgebruiker verbindt er zich bijgevolg toe Mayke HAMERLING te vrijwaren voor elke vordering, eis of toekenning van schadevergoeding die Mayke HAMERLING zou kunnen krijgen of waaraan Mayke HAMERLING zou kunnen worden onderworpen, met inbegrip van de gerechtskosten.

 

24: BELEID INZAKE DOMEINNAMEN EN EVENTUELE GESCHILLEN TUSSEN PARTIJEN

De internetgebruiker die via ons een domeinnaam heeft gereserveerd of geregistreerd, of die een eerder bij een andere dienstverlener geregistreerde domeinnaam heeft laten overdragen, stemt ermee in het huidige beleid inzake naamgeving en geschillenbeslechting (Uniform Dispute Resolution Policy), gepubliceerd door de ICANN, de organisatie die wereldwijd alle problemen in verband met domeinnamen op het internet beheert, te respecteren en daaraan gebonden te zijn. De laatste originele versie van deze tekst is te vinden op de ICANN-website.

Alle via ons geregistreerde domeinnamen behoren volledig toe aan de houders ervan. Mayke HAMERLING zal nooit stappen ondernemen die de overdracht van de domeinnaam naar een andere host dan de initieel door Mayke HAMERLING gekozen host zouden kunnen bemoeilijken, op voorwaarde dat de boekhoudkundige situatie van de houder op de dag van de overdracht in orde is.

 

25: RECHT VAN WEIGERING

Wij behouden ons het recht voor om de registratie van een domeinnaam of de hosting van een site zonder meer te weigeren indien wij van oordeel zijn dat deze in strijd is met ons commercieel beleid of met andere op het web algemeen geldende en door andere exploitanten toegepaste gebruiksregels. In het geval dat de betaling van de internetgebruiker reeds op enigerlei wijze aan ons is gecrediteerd, verplichten wij ons, door te weigeren onze diensten voort te zetten, tot terugbetaling (exclusief het voorschot) van de betaalde bedragen binnen een maximumtermijn van 30 dagen. De terugbetaling kan in geen geval betrekking hebben op de reeds gestorte deposito's voor de domeinnaam of de aan de host verschuldigde hostingperiodes.

De internetgebruiker ziet af van het recht om Mayke HAMERLING aansprakelijk te stellen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de weigering van registratie of hosting zoals hierboven uiteengezet.

 

26: TOEGANG TOT DE DIENST

De Dienst wordt toegankelijk gemaakt vanaf de computer van de Internetgebruiker, die verbonden is met een telecommunicatienetwerk dat toegang tot de Dienst mogelijk maakt. De Dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of het zich voordoen van een gebeurtenis die buiten de controle van de host valt, en onder voorbehoud van eventuele storingen en/of onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst.

De door de internetgebruiker gekozen host kan genoodzaakt zijn de Dienst of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken om onderhoudsredenen waarvoor Mayke HAMERLING op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

27: GEBRUIK VAN DE DIENST

Het gebruik van de Dienst wordt geregeld door de algemene voorwaarden van de door de klant gekozen host. De persoonlijke identificatie-elementen, bestaande uit een login en een wachtwoord, zullen door Mayke HAMERLING aan de internetgebruiker worden verstrekt voor beheerbare sites. De internetgebruiker wordt daarom aangeraden zijn/haar login en wachtwoord te wijzigen.

 

Elk gebruik van identificatie-elementen geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van de internetgebruiker en de internetgebruiker verbindt zich ertoe deze elementen geheim te houden. De internetgebruiker wordt derhalve geacht elke verbinding met de Dienst tot stand te brengen met gebruikmaking van deze elementen, zelfs indien hij deze vooraf op zijn computer heeft opgenomen om gemakkelijker verbinding met de Dienst te kunnen maken.

 

In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een of meer van deze elementen, in geval van misbruik of ongeoorloofd gebruik van deze elementen, kan Mayke HAMERLING niet aansprakelijk worden gesteld, en is de internetgebruiker als enige aansprakelijk.

 

28: REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST

De internetgebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de werking en de gebruiksregels van het internet en erkent in het bijzonder :

 zij zich ervan bewust zijn dat op het internet circulerende gegevens gereglementeerd kunnen zijn wat het gebruik ervan betreft of beschermd kunnen zijn door eigendomsrechten. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij op het internet raadpleegt of overdraagt

zich bewust te zijn van de mate van beveiliging van het Internet-netwerk: aangezien gegevens niet altijd beschermd zijn tegen mogelijk misbruik, wordt eraan herinnerd dat het verzenden of ontvangen van gegevens geschiedt op risico van de Internet-gebruiker

zich bewust te zijn van de aard van het Internet-netwerk, dat bestaat uit een samenstel van heterogene netwerken met uiteenlopende prestaties, en met name van de technische prestaties en de responstijden in verband met de doorgifte van informatie

alle nodige maatregelen te hebben genomen en te handhaven om zijn eigen gegevens en programma's te beschermen tegen eventuele virussen die op het internetnetwerk circuleren

de Service niet te gebruiken voor illegale handelingen of handelingen die anderen schade kunnen berokkenen en in het bijzonder vanaf de servers van de host geen e-mailberichten te verzenden die NIET OPGEPAST zijn door de ontvangers ervan, algemeen bekend als SPAM.

 

Als gevolg van het bovenstaande doet de internetgebruiker afstand van het recht om Mayke HAMERLING aansprakelijk te stellen voor enige gebeurtenis die verband houdt met de hierboven uiteengezette feiten.

29: BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het raadplegen en verwijderen van de eigen e-mailberichten wanneer deze worden gelezen, valt onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die alle gevolgen van de verzadiging van zijn of haar elektronische postbus op zich neemt. Berichten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de host worden verwijderd zodra de omvang van de mailbox de voor het hosten van de site ter beschikking gestelde ruimte overschrijdt.

 

De inhoud van elke site wordt door de internetgebruiker onder zijn/haar uitsluitende verantwoordelijkheid gecreëerd. Enerzijds wordt eraan herinnerd dat het in overeenstemming moet zijn met de Franse wetgeving en anderzijds dat het geen informatie mag bevatten van beledigende, pornografische of racistisch hatelijke aard.

De internetgebruiker ontslaat Mayke HAMERLING van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van zijn of haar webpagina. Bovendien kunnen in geval van een ernstige overtreding alle gehoste bestanden door de host worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving, zonder rechtvaardiging, zonder schadevergoeding, en zonder dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot de beëindiging van het hostingcontract.

 

30: AANSPRAKELIJKHEID

Mayke HAMERLING is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de toegang tot de Dienst. Mayke HAMERLING geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk, impliciet of anderszins, betreffende het vermogen van de Dienst om aan de verwachtingen of behoeften van de Internetgebruiker te voldoen.

 

Tevens wordt gepreciseerd dat de internetgebruiker als enige verantwoordelijk is voor alle directe of indirecte, materiële of immateriële schade die door hem of door een van zijn werknemers aan Mayke Hamerling en/of de host wordt toegebracht als gevolg van het gebruik van de Dienst. De internetgebruiker verbindt zich ertoe Mayke HAMERLING te vrijwaren tegen elk verzoek, vordering of toekenning van schadevergoeding waarmee Mayke HAMERLING kan worden bedreigd of waaraan Mayke HAMERLING kan worden onderworpen, met inbegrip van de gerechtskosten en de honoraria van advocaten. Mayke HAMERLING kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gebruik van de Dienst dat niet in overeenstemming is met de algemene gebruiksvoorwaarden van de host; noch in geval van gerechtelijke vervolging van de internetgebruiker als gevolg van zijn of haar gebruik van de Dienst of van enige dienst die toegankelijk is op het internet. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beschermen en regelmatig back-uppen van alle bestanden die gehost worden op de servers van de host. Mayke HAMERLING kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden in geval van verlies van gegevens door de internetgebruiker, die als enige verantwoordelijk blijft voor het permanent back-uppen van al zijn bronnen die gehost worden in het kader van de Dienst.

 

OPMAAK EN DRUK VAN GRAFISCHE EN/OF RECLAMEDOCUMENTEN

33: DOEL

De huidige bijzondere voorwaarden bepalen :

De voorwaarden waaronder Mayke HAMERLING voor gebruikers, natuurlijke of rechtspersonen, (hierna genoemd "de Cliënt") grafische elementen zoals logo's, grafische richtlijnen, folders, enz. ontwerpt en het drukken van grafische en/of reclamedocumenten voor de Cliënt op zich neemt (hierna genoemd "de Dienst")

De voorwaarden waaronder een Klant de Dienst mag gebruiken. Het gebruik van de Dienst in welke vorm dan ook (creatie, afdrukken, creatie en afdrukken) impliceert de aanvaarding door de Klant van het geheel van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden.

 

34: ONDERAANNEMERS

Mayke HAMERLING is gerechtigd, zonder schriftelijke opdracht van de opdrachtgever, de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven.

 

35: LEVERING

De leveringstermijn is die welke door de partijen is overeengekomen in de door de klant aanvaarde offerte.

 

De leveringstermijn is nageleefd indien de goederen of documenten, ongeacht de drager, binnen de overeengekomen termijn aan Mayke HAMERLING worden toegezonden. Mayke HAMERLING kan een beroep doen op om het even welke leveringsdienst of onderneming om de goederen te verzenden. Indien niet uitdrukkelijk een leveringstermijn is gesteld, is Mayke HAMERLING verplicht te leveren binnen een redelijke termijn, de omstandigheden in aanmerking genomen.

 

Mayke HAMERLING is jegens de klant niet aansprakelijk voor enige schade die door hem persoonlijk en/of door een derde wordt geleden als gevolg van een overschrijding van de levertijd, indien, in het bijzonder en subsidiair :

de noodzakelijke documenten en/of werkmateriaal worden door de opdrachtgever buiten de overeengekomen termijn verstrekt

de noodzakelijke documenten en/of werkmaterialen worden door de klant buiten de overeengekomen termijn aangeleverd; - de drukopdrachten worden niet binnen de overeengekomen termijn aan Mayke HAMERLING geleverd

Het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal is niet geschikt voor een goede uitvoering van de door Mayke HAMERLING te verrichten diensten

Het door de klant geleverde materiaal is gebrekkig

De klant wijzigt de oorspronkelijke bestelling of vraagt extra werk

De klant vertraagt de uitvoering van de door Mayke HAMERLING te leveren diensten, zonder dat Mayke HAMERLING daar enige schuld aan heeft

de oorspronkelijk overeengekomen werktijd wordt overschreden, ongeacht de omvang van de overschrijding

Overmacht en/of gebeurtenissen zoals, onder andere, operationele verstoringen door stakingen, lock-outs, of gebrek aan stroom. Overschrijding van de levertijd in bovengenoemde omstandigheden geeft de klant niet het recht de met Mayke HAMERLING gesloten overeenkomst ongeldig te verklaren, te annuleren of zich terug te trekken, dan wel schadevergoeding te vorderen.

 

De goederen reizen op risico van de klant, zelfs in geval van franco levering en verpakking.

De keuze van de postvervoerder en de daaraan verbonden risico's zijn geheel voor rekening van de Klant, ook in geval van vermissing of beschadiging van het pakket tijdens de postbezorging.

De validatie van de T.O.D. verbiedt elke latere klacht bij Mayke HAMERLING betreffende de conformiteit van de geleverde goederen.

 

36: KWALITEITSGARANTIE

Behoudens de beperkingen van aansprakelijkheid, garandeert Mayke HAMERLING de kwaliteit van haar drukdiensten onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

De klant heeft de schriftelijke offerte van Mayke HAMERLING formeel aanvaard

De klant heeft de nodige drukorders binnen het overeengekomen tijdsbestek ondertekend en heeft de order vervolgens niet eenzijdig gewijzigd

De klant heeft een gedrukte proefdruk gevraagd, die altijd wordt gefactureerd bovenop de prijzen die gelden op het moment van de aanvaarding.

 

De in de handel gebruikelijke toleranties voor de uitvoering en het materiaal blijven voorbehouden, met name wat betreft de nauwkeurigheid van het snijwerk, de getrouwheid van de weergave, de kleurafwijkingen en de kwaliteit van de drukmedia. Eventuele door de leveranciers van Mayke HAMERLING opgelegde toleranties zijn bindend voor de klant.

 

37: ARCHIEF

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Mayke HAMERLING niet verplicht werkdocumenten in welke vorm dan ook (in het bijzonder gegevens, negatieven, modellen, teksten, vertalingen, films, composities, proeven en materialen gebruikt voor de uitvoering van het werk) te bewaren. Om redenen van technische veiligheid wordt deze vrijgave pas 10 dagen na de levering van de goederen van kracht.

 

In geval van een overeenkomst over opslag komen de kosten van archivering, verdere verwerking, opmaak en bewerking ten laste van de klant. Wegens de broosheid van bepaalde documenten, zoals negatieven, foto's, USB-sticks, CD-ROM's, enz., kan Mayke HAMERLING echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging ervan.

 

38: EIGENDOM VAN PRODUCTIE-ELEMENTEN

De voor de uitvoering van het werk vereiste fabricatie-elementen (modellen, drukprojekten, documenten van allerlei aard, computerbestanden en alle soorten digitale gegevensdragers, enz.) blijven eigendom van Mayke HAMERLING of van de onderaannemer van Mayke HAMERLING die ze heeft aangemaakt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag de klant het vervaardigde artwork niet hergebruiken.

 

 De reproductie van tekeningen, illustraties, foto's, maquettes, snijvormen en alle andere werken, van welke aard ook, mag alleen worden uitgevoerd met inachtneming van een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten, die bijkomend wordt gefactureerd. Een dergelijke overdracht kan alleen voortvloeien uit een schriftelijke overeenkomst en kan in geen geval worden afgeleid uit het feit dat de eigendom van de materiële drager op de opdrachtgever is overgegaan, of uit een specifieke vergoeding voor creatieve diensten.

 

Door het ondertekenen van een offerte, door het ondertekenen van een contract, door het gebruik van een dienst, verklaart de Cliënt kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden, indien van toepassing, en aanvaardt hij alle vastgestelde bepalingen en regels zonder enig voorbehoud of garantie anders dan die welke hierboven zijn bepaald.

VERTAALDIENSTEN

 

39. DOEL

Met vrije vertaling worden alle soorten documenten bedoeld die geen officiële en/of juridische waarde hebben. Het omvat dus alle soorten vertalingen, met inbegrip van technische vertalingen:

Literaire vertaling

Computervertaling

Medische vertaling

Juridische vertaling

Commerciële vertaling. Etc.

 

Mayke HAMERLING verbindt zich ertoe het vertaalde document in de doeltaal, in de in de offerte aangegeven vorm, vóór de in de offerte aangegeven leveringstermijn te leveren, met een opmaak en afwerking conform de wens van de opdrachtgever. Deze verplichting geldt niet indien de genoemde termijn wordt overschreden ten gevolge van wijzigingen die de klant tijdens de verwerking heeft aangebracht, of ten gevolge van de antwoordtijd van de klant op verzoeken om technische verduidelijking van Mayke HAMERLING.

 

In geval van bewerking verbindt de Dienstverlener zich ertoe de instructies van de Cliënt op te volgen en de verstrekte informatie te integreren (trefwoorden, beelden, terminologie, enz.).

De Dienstverlener aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele inconsistenties of dubbelzinnigheden in de oorspronkelijke tekst/instructies, aangezien alleen de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het controleren van de technische consistentie van de definitieve tekst.

 

Alvorens een document ter vertaling aan de Dienstverlener voor te leggen, moet de Cliënt zich ervan vergewissen dat hij daartoe het recht heeft. De opdrachtgever moet dus de auteur van het originele document zijn of vooraf de schriftelijke toestemming voor de vertaling hebben gekregen van de eigenaar van het auteursrecht van het document, overeenkomstig artikel 12 van de Belgische auteurswet van 22 maart 1986. Voor het overige is de Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk indien alle of een deel van de door de Cliënt verstrekte documenten inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van een derde of op toepasselijke regelgeving. In dat geval is de Klant als enige verantwoordelijk voor alle schade en financiële gevolgen die het gevolg zijn van zijn eigen nalatigheid.

Bovendien erkent de Cliënt dat de door de Dienstverlener verkregen vertaling een nieuw document vormt, waarvan het auteursrecht gezamenlijk berust bij de auteur van het oorspronkelijke document en de Dienstverlener. Bijgevolg behoudt de dienstverlener zich het recht voor om, in het geval van literaire of artistieke diensten, en onverminderd zijn economische rechten op zijn werk, te eisen dat zijn naam wordt vermeld op elke kopie of publicatie van zijn dienst.

 

Overeenkomstig artikel 226-13 van het nieuwe strafwetboek, verbindt Mayke HAMERLING zich ertoe de totale vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot elk document dat haar wordt toevertrouwd.

Voor elk handgeschreven of moeilijk leesbaar document wordt een toeslag aangerekend. In geval van tegenstrijdigheden, de noodzaak van bijkomende informatie, of speciale technische woordenschat in de brontekst, zal Mayke HAMERLING de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk vragen om opheldering of bevestiging van de voorgestelde voorwaarden. Elke vertraging van de klant bij het verstrekken van deze bijkomende elementen zal tot gevolg hebben dat de voor de vertaling vereiste leveringstermijn dienovereenkomstig wordt verlengd.

 
Juridische kennisgeving en gegevensbescherming
MH Administratief assistent - Mayke HAMERLING E.I. 

 

De website van MH Administratief Assistent is te vinden op het volgende adres: https://www.mh-assistadm.com/

 

ARTIKEL I - JURIDISCHE INFORMATIE

A- Site editor

De website MH-assistadm.com wordt beheerd door de micro-onderneming " MH Assistante Administrative " :

 

Adres : 43 rue du Barry

Telefoon: (+33) 0687892338

Emailadres : mhassistadm@yahoo.com

 SIRET : 913 355 756 00010 RM31 

                                                                                                                                         

B- Directeur van publicatie

De directeur van publicatie is : Mayke HAMERLING

E-mailadres contactpersoon: maykehamerling@yahoo.com

 

C- Website host

De site wordt gehost door : WIX.com

Wiens hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres

500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA.

Telefoon: +1-857-600-1744

E-mailadres: privacy@wix.com

 

D- Internet gebruikers

Alle gebruikers van de MH-assistadm website worden beschouwd als internetgebruikers.

 

ARTIKEL II - VERTROUWELIJKHEID

Verzamelde gegevens: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Mayke HAMERLING (zie Artikel I - Punten A & B), met het oog op communicatie en uitwisseling tussen de gebruiker en MH Administratief Assistent. Door uw gegevens achter te laten op een contactformulier, geeft u MH Administratief Assistent toestemming om deze gegevens te bewaren.

 

Data hosting: zie artikel 1 - punt C. De verzamelde gegevens worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.

 

Verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke

Hij verbindt zich ertoe:

Bescherm de verzamelde persoonsgegevens,

Deze niet aan derden door te geven zonder de internetgebruiker daarvan in kennis te stellen,

Respecteer de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

de internetgebruiker te informeren in geval van rectificatie of schrapping van de gegevens.

 

Rechten van de internetgebruiker: de internetgebruiker kan te allen tijde om toegang tot zijn/haar gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar mh.assistadm@yahoo.com

Een verzoek tot wijziging, bijwerking of schrapping. Daartoe moet hij/zij zijn/haar contactgegevens achterlaten: naam, voornaam, e-mail. Er zal binnen 30 dagen worden geantwoord.

 

Cookies: de site maakt gebruik van een systeem van "anonieme cookies" (analyses, statistieken, surfcomfort, enz.). Het is opgezet om uw belangstelling voor de inhoud van onze site te peilen. Het wordt alleen gebruikt om de kwaliteit van onze artikelen te verbeteren in overeenstemming met uw verwachtingen. In het bijzonder stellen cookies ons niet in staat om uw naam of uw e-mailadres te kennen, maar wel om te weten :

uw IP adres, in extenso uw service provider,

de browser die u gebruikt, en in het bijzonder uw besturingssysteem, om u een betere navigatie te bieden,

de pagina vanwaar de hyperlink kwam die u aanklikte om ons te bezoeken, met het oog op de analyse van toegangsgegevens tot onze domeinen.

 

Onze site verzamelt geen andere nominatieve of persoonlijke informatie over de bezoekers van de site dan de informatie die openlijk en vrijwillig wordt verstrekt, met name via de e-mailadressen van haar correspondenten.

De internetgebruiker kan zich tegen het gebruik ervan verzetten door zijn of haar browsersoftware te configureren.

 

OPMERKING: toegangsknoppen maken interactie met sociale netwerken of andere sites mogelijk. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van cookies op deze sites.

 

ARTIKEL III - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze wettelijke kennisgeving kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Daarom nodigen wij u uit ze regelmatig te raadplegen. Zij vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken.

 

ARTIKEL IV - CONTACT

Voor elke melding van illegale activiteiten of inhoud kan de internetgebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende e-mailadres

mh.assistadm@yahoo.com of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de redacteur van de site (zie artikel 1).

 

ARTIKEL V - PARTNERSCHAPPEN, BEELD- EN VIDEOBIJDRAGEN

De gebruikte beelden zijn vrij van rechten of aangekocht door Secrétariat Excellence op de volgende beeldbanken

Unsplash

Wix

 

Persoonlijke afbeeldingen (portretten) zijn eigendom van Mayke HAMERLING en het is niet toegestaan deze te kopiëren of te verspreiden.

NB: MH Administratief assistent kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van de pagina's waarnaar de website linkt. De kwaliteit van de voorgestelde locaties is echter altijd een belangrijk punt voor ons.

 

 

Siret: 913 355 756 00010 RM31

NAF-code: 8219ZP

"BTW niet van toepassing, art. 293 B van de CGI"

Mayke Hamerling EI

43 Barry Street

31420 Aurignac

Zo een. 06.87.89.23.38

e-mail: mh.assistadm@yahoo.com

bottom of page